Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu "Spoločná zodpovednosť"

1. ZABEZPEČENIE PERSONÁLU A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE ODBERNÝCH MIEST

A.1) Do pondelka 26. 10. 2020 do 12:00 hod. nahlásiť príslušnému veliteľstvu posádky OS SR počty okrskov, ich adresy a umiestnenie spolu so schematickým znázornením ich priestorov a organizácie priebehu odberov, predchádzajúcej evidencie a odovzdávania výsledkov.

A.2) Do pondelka 26. 10. do 12:00 hod. nahlásiť príslušnému veliteľstvu posádky OS SR počty vlastných zamestnancov určených na administratívne zabezpečenie chodu odberných miest vrátane ich časového a miestneho určenia a počty spolupracujúcich dobrovoľníkov zabezpečujúcich usmerňovanie testovaného obyvateľstva a určené pomocné práce.

A.3) Odmena pre pracovníka určeného na administratívne zabezpečenie chodu odberných miest je na základe dohody o vykonaní práce vo výške 70,- Eur brutto za jeden pracovný deň. (08:00 – 20:00 hod. vrátane času na prípravu, prestávok a sumarizácie výstupov).

A.4) Spolupracujúci dobrovoľník vykonáva určené práce bez nároku na odmenu.

A.5) Obec zabezpečuje stravu pre vlastných zamestnancov v zmysle príslušných ustanovení zákonníka práce a formou uskutočniteľnou v závislosti od miestnych pomerov a rovnakým spôsobom aj pre spolupracujúcich dobrovoľníkov.

A.6) Obec zabezpečuje ochranné prostriedky pre vlastných zamestnancov a  pre spolupracujúcich dobrovoľníkov v súlade s vydanou Metodikou činnosti v odbernom mieste s následnou dezinfekciou (Dodatok 1 k Príloha QQ k Koordinačný rozkaz SOV).

A.7) Vlastní zamestnanci obce a spolupracujúci dobrovoľníci budú mať zo strany OS SR zabezpečené testovanie na prítomnosť nákazy koronavírusom COVID-19 pred zahájením práce a po skončení výkonu. V prípade negatívneho výsledku po ukončení práce nebudú mať nariadenú karanténu.

A.8) V rámci evidencie dobrovoľníkov a zdravotníkov, ktorí sa odmietajú registrovať prostredníctvom centrálneho registračného portálu www.somzodpovedny.sk obec zaznamená údaje o záujemcovi obsahujúce skutočnosti v zmysle dotazníka na registračnom portáli  a ďalej postupuje nasledovne:

- v prípade dobrovoľníkov pre oblasť  usmerňovania testovaného obyvateľstva a určené pomocné práce, ktorých obec nevie uplatniť v rámci odberných miest na vlastnom území, odošle najneskôr dva dni pred samotným vykonaním testovania obyvateľov ich zoznam na príslušné veliteľstvo posádky OS SR, s tým, že títo budú v rámci centrálnej koordinácie dobrovoľníkov určení na výpomoc prioritne v blízkosti miesta svojho trvalého, resp. prechodného pobytu.

- v prípade zdravotníkov obec odošle ich zoznam  najneskôr dva dni pred samotným vykonaním testovania obyvateľov na príslušné veliteľstvo posádky OS SR, s tým, že títo budú v rámci centrálnej koordinácie zdravotníkov určení na výpomoc prioritne v mieste svojho trvalého, resp. prechodného pobytu alebo v jeho blízkosti.

A.9) Obec zabezpečí priestory, ktoré boli zo strany prideleného zodpovedného príslušníka OS SR schválené na účely prevádzky odberného miesta tak, aby boli spôsobilé na tento účel. V rámci ich prípravy obec zabezpečí sociálne zariadenie pre personál uzamykateľnú miestnosť za účelom uskladnenia materiálu odberného miesta a priestory pre administratívnu a zdravotnú časť uskutočnenia odberov v rámci dvoch súbežne obsluhovaných tokov a vyčkávacieho priestoru pre odovzdávanie obálok s výsledkami testovania. Za týmto účelom obec zabezpečí potrebné prekrytie podláh, resp. iných častí, osadenie oddeľujúcich stien (paravanov) a potrebného nábytku a kancelárskych potrieb. (v súlade s vydanou Prílohou č. 1 k Príloha QQ k OPLAN SOV SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ stanovujúcou podmienky doporučeného priestoru pre stacionárne odberové miesto).

A.10) Obec zabezpečí priebežnú dezinfekciu priestorov v súlade s vydanou Metodikou činnosti v odberonom mieste s následnou dezinfekciou (Dodatok 1 k Príloha QQ Koordinačný rozkaz SOV)

A.11) Dezinfekcie rúk a jednorazové vreckovky pre testované obyvateľstvo zabezpečia OS SR.

A.12) Vymedzovacie pásky, označenia odberných miest, priestorov a odstupov zabezpečia OS SR.

A.13) Obec zabezpečí prípadné navigačné smerovanie k odberným miestam pre lepšiu orientáciu testovaného obyvateľstva.

A.14) Celkový počet odberných miest na území obce nemusí byť totožný s počtom volebných okrskov zriadených obcou počas volieb do NR SR v roku 2020, je ale potrebné, aby sa tomuto počtu približoval.

A.15) Zabezpečenie odberných miest iného ako miestneho významu sa od obcí nevyžaduje. Významnejší zamestnávateľom bude určená povinnosť zabezpečiť testovanie svojich zamestnancov.

A.16) Obce nebudú zabezpečovať odbery pre klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb a hospitalizovaných pacientov v nemocniciach.

A.17) Ostatné náležitosti prevádzky odberných miest zabezpečujú OS SR.

A.18) V prípade, že priestory, ktoré obec poskytuje na vybudovanie odberného miesta nevyhovujú alebo nespĺňajú podmienky stanovené RÚVZ, zriadenie odberného miesta zabezpečia OS SR formou stanu, stanového prístrešku alebo mobilného odberného miesta.

2.KOORDINAČNÁ OBLASŤ

B.1) Základná informovanosť a usmernenie pre testované obyvateľstvo prebehne na centrálnej úrovni.

B.2) Obec môže testované obyvateľstvo časovo a miestne usmerniť (odporučením) napríklad v záujme rovnomerného vyťažovania odberných miest v čase a mieste, v záujme usmernenia cieľových osôb do bezbariérových miest, v záujme smerovania motorizovaných osôb do vhodne lokalizovaných odberných miest a pod.

Manuál ZMOS k celoplošnému testovaniu "Spoločná zodpovednosť" vo formáte pdf. je k dispozícii TU