4. Novšie obdobie – do reformácie
Hustejšie osídlenie okolia začína príchodom mníchov Božieho hrobu, tzv. krížovníkov, do Chmeľova. Týmto príchodom sa pozdvihuje duchovná úroveň aj na okolí. V tom období vidieť už čulý život v Proči, lebo sa spomína, že už od polovice 13. storočia patril zemenovi Germanovi z Chmeľovca. Bol poverený kráľom Štefanom, aby strážil hranice. Prvá písomná zmienka je z roku 1423, keď bol používaný názov Procz. Je možné, že dedina bola založená práve v období príchodu Germana do Chmeľovca. Keď sa pozrieme na maďarský názov daný neskoršie, ktorý znel Porocs a súvisí so slovom tesári, môžeme usudzovať, že práve zeman German potreboval dreva a tak poslal na toto územie svojich ľudí. Usadili sa tu a neskôr sa z nich stali sedliaci. Ale sedliaci stratili svoje pozemky a stali sa želiarmi. V tomto roku patrila dedina už zemanovi Blažejovi. V tomto období od 14.-15. storočia je značný vplyv maďarizácie. To sa stalo pri osídľovaní kapušanského hradu. Ako som uviedol, odzrkadlilo sa to názve obce. Obyvatelia ostali Slovákmi. Maďarské názvy pretrvali až do druhej polovici 20.storočia. Pri spomienke v roku 1427 uvádza sa názov dediny Prochfalua.


Zdroj:
DEJINY OBCE PROČ
SEMINÁRSKA PRÁCA ANDREJA SPIŠÁKA 1995