Všeobecného záväzného nariadenia obce: návrh a schvalený dokument 2012

Obec Proč v súlade s ustanovením § 6 odst. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a  miestnom poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov / ďalej len zákon/ vydáva  pre územie obce Proč toto:


viac v dokumente na stiahnutie (návrh)


Schvalený dokument:
VZN1.pdf
VZN2.pdf
VZN3.pdf
VZN4.pdf
VZN5.pdf