Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Proč, zo dňa 02.01.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

1. Informáciu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce
2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva,  a voľbu predsedov komisií
4. Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce

Schvalený dokument:

Uznesenie 2.1.2015