VZN č. 2 a 3

Doumenty na stiahnutie:

 

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy  a školských zariadení  na rok 2017.


Všeobecne záväzné nariadenie obce Proč č. 3/2016 zo dňa 14.12.2016 o verejnom vodovode.