Pozvánka

 

Obec Proč, Obecný úrad Proč 103, 082 14 Pušovce

 

 

P O Z V Á N K A .

 

V zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

 

z v o l á v a m

 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči, ktoré

sa uskutoční dňa 08.12.2018 (t. j. v sobotu) o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

 

Program :

1. Štátna hymna

2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OcZ

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva

7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.1 a ods.2 Zákona č.369/1990 Zb. O

obecnom zriadení

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov

11. Určenie platu starostu obce

12. Diskusia a rôzne

13. Záver

 

Účasť poslancov je povinná!

Ján PAVUK

starosta obce