Pozvánka

 

Obec Proč, Obecný úrad Proč 103, 082 14 Pušovce

 

 

P O Z V Á N K A .

 

V zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení

 

z v o l á v a m

 

ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči, ktoré

sa uskutoční dňa 08.12.2018 (t. j. v sobotu) o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu.

 

 

Program :

1. Štátna hymna

2. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia OcZ

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení

5. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií

6. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva

7. Vystúpenie novozvoleného starostu obce

8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť

zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods.1 a ods.2 Zákona č.369/1990 Zb. O

obecnom zriadení

10. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov

11. Určenie platu starostu obce

12. Diskusia a rôzne

13. Záver

 

Účasť poslancov je povinná!

Ján PAVUK

starosta obce

 

 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Zrušenie výzvy PPA: Opatrenie 7 - Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastich, podopatrenie 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, ylepšovania alebo rozširovania miestnych yákladných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

 

Celý článok...

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 06 November 2019, 19:50