Zápis detí do Materskej školy Proč na školský rok 2022/2023

OZNAM
o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023

Riaditeľka Materskej školy Proč, Proč 103, 082 14 Pušovce oznamuje v zmysle § 59 ods. 3 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení § 6 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. po dohode so zriaďovateľom obce Proč, Proč 103, 082 14, p. Pušovce, že

tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa na výchovu a vzdelávanie do materskej školy si rodič /zákonný zástupca dieťaťa/ môže vydvihnúť v kancelárii riaditeľky MŠ, prípadne nájde na stránke obce / záložka Obecný úrad/Oznamy/

V zmysle § 59 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s § 6 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. a v znení § 24 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné priložiť potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast ospôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu a absolvovaných povinných očkovaniach.

Žiadosti sa prijímajú osobne/mailom ( Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript ) v budove materskej školy
01. - 31. mája 2022
v čase od 7:00 do 16:00 hodiny

FORMA A PRIEBEH ZÁPISU

  • zápisu sa zúčastnia rodičia (zákonní zástupcovia)
  • zákonní zástupcovia predložia pri zápise vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy (podpis oboch zák. zást.) spolu s lekárskym potvrdením
  • platný občiansky preukaz zákonných zástupcov (k nahliadnutiu)
  • rodný list dieťaťa (pre kontrolu údajov, k nahliadnutiu - fotokópia)

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 13 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15. júna 2022

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy