Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť
do orgánov samosprávnych krajov

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený
do orgánov samosprávnych krajov

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je 

  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 

Obecný úrad Proč

Obecný úrad Proč
Proč 103
08214 Pušovce

E-mail: obec.proc@gmail.com

 

Banner

 

Obecné Oznamy

Cieľom realizovaného projektu je zlepšenie základnej infraštruktúry obce dobudovaním verejného vodovodu, a tým aj napojenie dôležitých obecných budov na verejnú vodovodnú sieť, zvýšenie úrovne základných služieb obce, ktorá je nevyhnutnou podmienkou jej ďalšieho rozvoja v hospodárskej i sociálnej oblasti, pozitívne ovplyvnenie sociálnej situácie obyvateľov obce zohľadnením sociálneho aspektu pri obstarávaním dodávateľa stavebných prác, podpora marginalizovaných skupín v obci, dosiahnutie pozitívnych zmien v obci.

Dokument na stiahnutie

Reklama

Banner
Banner
Banner
Banner

Aktualizácia

Streda 22 Jún 2022, 05:02