Výzva na predloženie ponuky

Zákazka s nízkou hodnotou, dodávka sanácie miesta s nezákonne uloženým odpadom v obci Proč.:

Dokument na stiahnutie.pdf