15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči

 

V zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

zvolávam

15. zasadnutie obecného zastupiteľstva v Proči,

ktoré sa uskutoční dňa 22.03.2018 (t.j. vo štvrtok) o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Program

01. Otvorenie zasadnutia
02. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
03. Schválenie návrhu programu 15. zasadnutia OcZ
04. Kotrola plnenia uznesení za 14. zasadnutia OcZ
05. Správa Hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2017
06. Správa inventerizačnej komisie k 31.12.2017
07. Vyhodnotenie akcie Fašiangový karneval 2018
08. Informácie o činnosti MAS Šafrán a Mikroreg. Haľagoš
09. Správa o činnosti obecného úradu - MŠ, ZŠ, UPSVaR, poskytnuté dotácie, DHZO
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver

Účasť poslancov je povinná!

 

Pozvánka