Oznam ústredia práce
Vážení občania,

v záujme realizácie opatrení, ktoré boli prijaté Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny Bratislava s cieľom predísť šíreniu coronavírusu spôsobujúcemu ochorenie COVID-19, Vám oznamujeme, že počnúc dňom 10. 3. 2020 až do odvolania, teda počas krízovej situácie budú realizované nasledovné opatrenia týkajúce sa služieb pre občana v súvislosti s jeho vedením v evidencii uchádzačov o zamestnanie:

a) rušia sa všetky termíny kontaktov na úrade práce, nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností; ďalší termín pre UoZ úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom,

b) nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,

c) nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii, vrátane DPN a OČR UoZ počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností,

d) rušia sa všetky IPS aktivity pre UoZ,

e) pre UoZ, ktorý si bude chcieť podať osobne žiadosť o zaradenie do evidencie UoZ, sa bude za osobné podanie žiadosti považovať podanie prostredníctvom e-mailu v lehote do 7 dní odo dňa skončenia zamestnania.

 

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, preukazu a parkovacieho preukazu počas krízovej situácie:

a) úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom,

b) ak klient donesie žiadosť alebo dokument osobne, budú prebrané na recepcii úradu,

c) skutočnosti, rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu klienti úradu oznamovať poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky,

d) doklady o výdavkoch na prepravu, výkazy o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdenia o vyplatených odmenách môže klient oznamovať úradu poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom, prípadne osobne na recepcii úradu,

e) ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve úradu v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak výzve vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie máte možnosť požiadať prostredníctvom emailu Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript . alebo telefonicky. Telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.sk/po.

Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme