VZN
Návh k všeobecnému záväznému nariadeniu obce Proč o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

Návrh Dodatku

 
Všeobecné závezné nariadenie obce Proč o miestných daniach a miestných poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh

 
Návrh dodatku k VZN 1/2022

Návrh dodatku k VZN  obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Proč

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Proč

Dokument na stiahnutie

 
VZN - o miestných daniach a poplatku

Dokument na stiahnutie

Návrh

 
Dodatok č.3 VZN obce Proč o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č.3 VZN obce Proč

 
Návrh VZN č. 2 a 3

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy  a školských zariadení  na rok 2017.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Proč č. 3/2016 zo dňa 14.12.2016 o verejnom vodovode.

 

Celý článok...
 
VZN č. 2 a 3

V Š E O B E C N E  Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E  č. 2/2016 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku materskej školy  a školských zariadení  na rok 2017.
Všeobecne záväzné nariadenie obce Proč č. 3/2016 zo dňa 14.12.2016 o verejnom vodovode.

 

Celý článok...
 
Všeobecného záväzného nariadenia obce č.1

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Proč - návrh

Celý článok...
 
Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Proč, zo dňa 02.01.2015

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo...

Celý článok...
 
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL